پتروشیمی کود شیمیایی اوره لردگان

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
آمونیاک مایع -