پتروشیمی مروارید

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
دی اتیلن گلایکول -
منو اتیلن گلایکول -