پتروشیمی Kriscon Chemicals تایوان

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
دو اتیل هگزانول -