پتروشیمی مجتمع پتاس خور و بیابانک

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
پتاس (کلرید پتاسیم) -