پتروشیمی زاگرس

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
متانول -