پتروشیمی جم

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
برش سنگین -