پتروشیمی تبریز

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
1و3 بوتادین -
سوخت کوره سبک -