پتروشیمی ذوب آهن اصفهان

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
بنزن (COAL BASE) -