پتروشیمی مجتمع فرآورده های فسفات کارون

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
پتاس (کلرید پتاسیم) -