پتروشیمی شیراز

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
نیترات آمونیوم کشاورزی
آرگون
آمونیاک (مایع)
آمونیاک (گاز)
اسید نیتریک
اوره - گرید B
اوره -گرید A
اوره پریل -
اوره گرانول -
جوش شیرین خوراکی
جوش شیرین داروسازی
متانول -
کربنات سدیم سبک
کربنات سدیم سنگین
کود مایع ازته -