پتروشیمی کارون

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
اسید نیتریک
اسید کلریدریک
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص -
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک -