پتروشیمی بندر امام

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
1و3 بوتادین -
برش سنگین -
بنزن
تولوئن -
زایلین مخلوط
سود کاستیک
پارا زایلین
گاز بوتان صنعتی -
گاز مایع صنعتی -
گاز پروپان صنعتی -