پتروشیمی بوعلی سینا

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
آروماتیک سنگین
ارتو زایلین
بنزن
پارا زایلین