پتروشیمی شازند

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
1و3 بوتادین -
ایزوبوتانول
برش سنگین -
تری اتانول آمین
تری اتیلن گلایکول
دو اتیل هگزانول
دی اتانول آمین
دی اتیلن گلایکول
منو اتانول آمین
منو اتیلن گلایکول
منومر وینیل استات
نرمال بوتانول