پتروشیمی ارومیه

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
اسید سولفوریک -
سولفات آمونیوم -
سولفات آمونیوم (پودر) -
کریستال ملامین