پتروشیمی آبادان

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
سود کاستیک
پروپان مایع -