پتروشیمی خراسان

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
آمونیاک (مایع)
آمونیاک (گاز)
اوره پریل -
کریستال ملامین
کریستال ملامین کلوخه -