پتروشیمی برزویه

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
آروماتیک سنگین -
ارتو زایلین
بنزن
زایلین مخلوط
پارازایلین