پتروشیمی تندگویان

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
اسید ترفتالیک