پتروشیمی رازی

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
آمونیاک مایع -
اسید سولفوریک -
اوره گرانول -
دی آمونیوم فسفات -
گوگرد گرانول -