پتروشیمی کرمانشاه

گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی دیتاشیت قیمت / نمودار
آمونیاک (مایع) -
اوره گرانول