عرضه های مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ترکیب های مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
جمع کل عرضه های این تاریخ: تن
مونومر وینیل استات
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
منومر وینیل استات فله نقدی 1399/12/18 264,000 506 0 شازند
506 0
اسید استیک
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
اسید استیک فله نقدی 1399/12/18 214,217 138 782 فن آوران
138 782
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) فله سلف 1400/01/14 558,901 40 260 کارون
40 260
اتانول آمین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
دی اتانول آمین فله سلف 1400/01/14 204,124 165 0 شازند
165 0
زایلین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
ارتو زایلین فله سلف 1399/12/27 177,456 2200 0 برزویه
2200 0
استایرن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
استایرن منومر فله نقدی 1399/12/18 279,189 96 816 پارس
استایرن منومر فله نقدی 1399/12/18 279,189 504 4584 پارس
600 5400
اسید ترفتالیک
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
اسید ترفتالیک جامبوبگ سلف 1400/01/16 177,615 60 200 تندگویان
60 200
آروماتیک سنگین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین فله سلف 1399/12/27 144,323 500 0 برزویه
500 0
دو اتیل هگزانول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول فله سلف 1400/01/14 432,118 1100 0 شازند
1100 0
کریستال ملامین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
کریستال ملامین فله سلف 1399/12/27 312,007 75 0 ارومیه
کریستال ملامین جامبوبگ نقدی 1399/12/18 312,007 130 200 خراسان
205 200
آلکیل بنزن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی پالت فلزی نقدی 1399/12/18 294,039 900 0 بیستون
الکیل بنزن خطی پالت فلزی نقدی 1399/12/18 294,039 1400 400 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
2300 400
اتیلن گلایکول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
منو اتیلن گلایکول فله سلف 1400/01/14 168,951 770 0 شازند
دی اتیلن گلایکول فله سلف 1400/01/14 168,367 154 0 شازند
924 0
بوتانول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
ایزوبوتانول فله نقدی 1399/12/18 306,210 341 0 شازند
341 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب