wikishimi.com

بازده تولید پلیمر آمونیاک و متانول بر اساس روش و خوراک ورودی

بازده تولید پلیمر آمونیاک و متانول بر اساس روش و خوراک ورودی

خوراک غالب تولید پلیمرها اتان و نفتا است.

به نقل از مرکز مطالعات زنجیره ارزش، در بین روش و خوراک‌های مختلف برای تولید پلیمر ها، روش PDH (هیدروژن‌زدایی پروپان) و استفاده از اتان بیشترین بازده را دارند به طوری برای تولید هر تن پلیمر حدود 1.2 تن خوراک نیاز است.

معنای BDH به معنای هیدروژن‌زدایی بیواتانول است.

خوراک غالب تولید پلیمرها، اتان (در آمریکای شمالی و خاورمیانه) و نفتا (در اروپا و آسیا) است.

برای تولید آمونیاک و متانول نیز خوراک غالب در جهان به جز چین، گازطبیعی است. در چین خوراک غالب برای تولید این مواد زغالسنگ است.

برای انتخاب روش و خوراک، هزینه تولید که به بازده فرآیند و هزینه ساخت و نصب تجهیزات وابسته است، نقش اساسی دارد.

هزینه تجهیزات باتوجه به تعداد کم تولیدکنندگان در نقاط مختلف جهان نوسان زیادی ندارد اما قیمت خوراک سبب تفاوت هزینه تولید در نقاط مختلف می‌شود.

منبع: اینپیا

پیکنیک برند

ویرا بسپار

مهمترین مطالب