معاملات مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

ترکیب های مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
مونومر وینیل استات
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
منومر وینیل استات نقدی 414,147 414147 414147 414147 506 407 407 شازند
506 407 407
سود کاستیک
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
سود کاستیک نقدی 21,190 21190 22044 22869 13000 16350 13000 اروند
13000 16350 13000
اسید استیک
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
اسید استیک نقدی 183,910 183910 183910 183910 920 575 575 فن آوران
920 575 575
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) سلف 620,625 620625 620625 620625 280 160 120 کارون
280 160 120
اتانول آمین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
دی اتانول آمین نقدی 234,239 0 0 0 165 0 0 شازند
165 0 0
زایلین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
ارتو زایلین سلف 158,892 158892 158892 158892 1200 1240 1200 برزویه
1200 1240 1200
استایرن
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
استایرن منومر نقدی (مچینگ) 224,338 224338 224338 224338 0 96 96 پارس
استایرن منومر نقدی 224,338 224338 224338 224338 912 1152 816 پارس
استایرن منومر نقدی 224,338 254899 256851 258989 5088 9072 5088 پارس
6000 10320 6000
آروماتیک سنگین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین سلف 129,579 0 0 0 500 0 0 برزویه
500 0 0
دو اتیل هگزانول
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول سلف 413,334 413334 413334 413334 1100 1122 1100 شازند
1100 1122 1100
کریستال ملامین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
کریستال ملامین نقدی 317,960 317960 317960 317960 75 10 10 ارومیه
کریستال ملامین نقدی 317,960 317960 317960 317960 330 225 185 خراسان
405 235 195
آلکیل بنزن
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی نقدی 280,870 280872 280879 280881 900 1025 900 بیستون
الکیل بنزن خطی نقدی 280,870 280874 280876 280880 800 825 800 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
1700 1850 1700
اتیلن گلایکول
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
منو اتیلن گلایکول سلف 134,704 134704 134704 134704 770 715 715 شازند
دی اتیلن گلایکول نقدی 170,913 191001 217512 250699 154 308 154 شازند
منو اتیلن گلایکول نقدی 134,704 134704 134704 134704 660 484 308 مارون
دی اتیلن گلایکول نقدی 170,913 189999 191044 193449 308 440 308 مارون
1892 1947 1485

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب