قیمت های پایه محصولات شیمیایی

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

سود کاستیک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
سود کاستیک 17,784 آبادان
سود کاستیک 17,784 اروند
برش سنگین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برش سنگین 83,524 امیر کبیر
برش سنگین 83,524 بندر امام
برش سنگین 83,524 جم
برش سنگین 83,524 شازند
اوره
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اوره پریل 50,052 خراسان
اوره گرانول 48,923 رازی
اوره گرانول 48,923 شیراز
اوره پریل 50,052 شیراز
اوره گرانول 48,923 پردیس
اوره گرانول 48,923 کرمانشاه
آمونیاک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
آمونیاک (مایع) 35,893 خراسان
آمونیاک (گاز) 35,893 خراسان
آمونیاک مایع 35,893 رازی
آمونیاک (مایع) 35,893 شیراز
آمونیاک (گاز) 35,893 شیراز
آمونیاک (مایع) 35,893 کرمانشاه
آمونیاک مایع 35,893 کود شیمیایی اوره لردگان
بنزن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
بنزن 195,573 برزویه
بنزن 195,573 بندر امام
بنزن 195,573 بوعلی سینا
بوتادین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1و3 بوتادین 181,192 امیر کبیر
1و3 بوتادین 181,192 بندر امام
1و3 بوتادین 181,192 تبریز
1و3 بوتادین 181,192 شازند
اسید استیک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اسید استیک 214,217 فن آوران
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) 558,901 کارون
اتانول آمین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
تری اتانول آمین 176,401 شازند
دی اتانول آمین 204,124 شازند
منو اتانول آمین 177,090 شازند
زایلین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
زایلین مخلوط 157,940 برزویه
پارازایلین 181,691 برزویه
ارتو زایلین 177,456 برزویه
زایلین مخلوط 157,940 بندر امام
استایرن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
استایرن منومر 279,189 پارس
اسید ترفتالیک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اسید ترفتالیک 177,615 تندگویان
آروماتیک سنگین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین 144,323 برزویه
دو اتیل هگزانول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول 432,118 شازند
کریستال ملامین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
کریستال ملامین 312,007 ارومیه
کریستال ملامین 312,007 ارومیه
کریستال ملامین 312,007 خراسان
متیلن دی ایزوسیانات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک 656,763 کارون
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص 677,198 کارون
آلکیل بنزن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی 294,039 بیستون
الکیل بنزن خطی 294,039 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
اتیلن گلایکول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
دی اتیلن گلایکول 168,367 شازند
منو اتیلن گلایکول 168,951 شازند
دی اتیلن گلایکول 168,367 فرساشیمی
منو اتیلن گلایکول 168,951 فرساشیمی
دی اتیلن گلایکول 168,367 مارون
منو اتیلن گلایکول 168,951 مارون
دی اتیلن گلایکول 168,367 مروارید
منو اتیلن گلایکول 168,951 مروارید
بوتانول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
نرمال بوتانول 396,113 شازند
ایزوبوتانول 306,210 شازند
پروپان مایع
گرید قیمت تولید کننده نمودار
پروپان مایع 112,643 آبادان
گاز بوتان
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گاز بوتان صنعتی 132,828 بندر امام
گاز بوتان صنعتی 132,828 پارس
گاز پروپان
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گاز پروپان صنعتی 137,370 بندر امام
گاز پروپان صنعتی 137,370 بندر امام
گاز مایع صنعتی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گاز مایع صنعتی 134,191 بندر امام
گاز مایع صنعتی 134,191 پارس
سوخت کوره سبک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
سوخت کوره سبک 111,128 تبریز
متانول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
متانول 56,469 زاگرس
متانول 56,469 شیراز
متانول 56,469 فن آوران
متانول 56,469 متانول کاوه
تولوئن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
تولوئن 172,223 بندر امام
+c3
گرید قیمت تولید کننده نمودار
+C3 83,198 آریاساسول
پنتان
گرید قیمت تولید کننده نمودار
پنتان پلاس 110,478 پارس

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب