قیمت های پایه محصولات شیمیایی

یکشنبه ۲۱ دى ۱۳۹۹

سود کاستیک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
سود کاستیک 15,517 آبادان
سود کاستیک 15,517 اروند
برش سنگین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برش سنگین 74,604 امیر کبیر
برش سنگین 74,604 بندر امام
برش سنگین 74,604 جم
برش سنگین 74,604 شازند
اوره
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اوره پریل 51,469 خراسان
اوره گرانول 50,573 رازی
اوره گرانول 50,573 شیراز
اوره پریل 51,469 شیراز
اوره گرانول 50,573 پردیس
اوره گرانول 50,573 کرمانشاه
آمونیاک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
آمونیاک (مایع) 32,298 خراسان
آمونیاک (گاز) 32,298 خراسان
آمونیاک مایع 32,298 رازی
آمونیاک (مایع) 32,298 شیراز
آمونیاک (گاز) 32,298 شیراز
آمونیاک (مایع) 32,298 کرمانشاه
آمونیاک مایع 32,298 کود شیمیایی اوره لردگان
بنزن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
بنزن 158,020 برزویه
بنزن 158,020 بندر امام
بنزن 158,020 بوعلی سینا
بوتادین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1و3 بوتادین 169,515 امیر کبیر
1و3 بوتادین 169,515 بندر امام
1و3 بوتادین 169,515 تبریز
1و3 بوتادین 74,604 شازند
1و3 بوتادین 74,604 شازند
اسید استیک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اسید استیک 133,863 فن آوران
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) 458,152 کارون
اتانول آمین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
تری اتانول آمین 181,038 شازند
دی اتانول آمین 204,365 شازند
منو اتانول آمین 176,221 شازند
زایلین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
زایلین مخلوط 117,862 برزویه
پارازایلین 148,251 برزویه
ارتو زایلین 141,890 برزویه
زایلین مخلوط 117,862 بندر امام
استایرن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
استایرن منومر 196,496 پارس
اسید ترفتالیک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اسید ترفتالیک 155,041 تندگویان
آروماتیک سنگین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین 126,100 برزویه
دو اتیل هگزانول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول 351,901 شازند
کریستال ملامین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
کریستال ملامین 290,880 ارومیه
کریستال ملامین 290,880 خراسان
متیلن دی ایزوسیانات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک 587,109 کارون
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص 651,467 کارون
آلکیل بنزن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی 304,787 بیستون
الکیل بنزن خطی 304,787 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
اتیلن گلایکول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
دی اتیلن گلایکول 115,898 شازند
منو اتیلن گلایکول 123,493 شازند
دی اتیلن گلایکول 115,898 فرساشیمی
منو اتیلن گلایکول 123,493 فرساشیمی
دی اتیلن گلایکول 115,898 مارون
منو اتیلن گلایکول 123,493 مارون
دی اتیلن گلایکول 115,898 مروارید
دی اتیلن گلایکول 115,898 مروارید
منو اتیلن گلایکول 123,493 مروارید
بوتانول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
نرمال بوتانول 285,522 شازند
ایزوبوتانول 247,713 شازند
پروپان مایع
گرید قیمت تولید کننده نمودار
پروپان مایع 109,529 آبادان
گاز بوتان
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گاز بوتان صنعتی 128,715 بندر امام
گاز بوتان صنعتی 128,715 پارس
گاز پروپان
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گاز پروپان صنعتی 133,572 بندر امام
گاز پروپان صنعتی 133,572 پارس
گاز مایع صنعتی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گاز مایع صنعتی 130,172 بندر امام
گاز مایع صنعتی 130,172 پارس
سوخت کوره سبک
گرید قیمت تولید کننده نمودار
سوخت کوره سبک 95,667 تبریز
متانول
گرید قیمت تولید کننده نمودار
متانول 61,540 زاگرس
متانول 61,540 شیراز
متانول 61,540 فن آوران
متانول 61,540 متانول کاوه
گوگرد
گرید قیمت تولید کننده نمودار
گوگرد گرانول 17,874 رازی
تولوئن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
تولوئن 122,279 بندر امام
دی امونیوم فسفات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
دی آمونیوم فسفات 91,315 رازی
+c3
گرید قیمت تولید کننده نمودار
+C3 80,707 آریاساسول
پنتان
گرید قیمت تولید کننده نمودار
پنتان پلاس 97,385 پارس

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب