عنوان گرید گروه شیمیایی عرضه کننده قیمت بازار دیتاشیت
Parsamid 115 PA-2010-X75 هاردنر پارس پامچال
Parsamid 115 PA-2010-X80 هاردنر پارس پامچال
ARPA 1080 هاردنر آذر رزین
ARPA 1100 هاردنر آذر رزین
• ARPA 2050 هاردنر آذر رزین
IK 205 هاردنر ایران کیتون
IK 105 هاردنر ایران کیتون
L 447 هاردنر ایران کیتون
Jointmine 923 (اپوکسی) هاردنر کیان رزین
Jointmine 9064 (اپوکسی) هاردنر کیان رزین
Jointmine N 515 (اپوکسی) هاردنر کیان رزین
Epikure F205 (اپوکسی) هاردنر کیان رزین
KCA4104 (اپوکسی) هاردنر کیان رزین
Jointmine 919 (اپوکسی) هاردنر کیان رزین
Jointmine 238 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Jointmine D50 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Jointmine No. 30 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Lapox K41 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Lapox K42 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Aradur 850 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Cray Amid 115 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Cray Amid 125 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Jointmide 316 (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
DYHARD 100S (اپوكســــي) هاردنر کیان رزین
Desmodur N75 هاردنر کیان رزین
Desmodur VL هاردنر کیان رزین
Epoxy resin hardener Tosoh TETA هاردنر سانا شیمی
Polyamine Epoxy hardener PC205 هاردنر سانا شیمی
Polyamide Epoxy Curing Agent هاردنر سانا شیمی
Epikure F205 هاردنر اتحاد رنگدانه
KCA 4104 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine 919 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine 238 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine D50 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine No. 30 هاردنر اتحاد رنگدانه
Lapox K41 هاردنر اتحاد رنگدانه
Lapox K42 هاردنر اتحاد رنگدانه
Aradur 850 هاردنر اتحاد رنگدانه
Cray Amid 115 هاردنر اتحاد رنگدانه
Cray Amid 125 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmide 316 هاردنر اتحاد رنگدانه
DYHARD 100S هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine 923 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine 9064 هاردنر اتحاد رنگدانه
Jointmine N 515 هاردنر اتحاد رنگدانه
TETA هاردنر اتحاد رنگدانه
Dynasylan 40 هاردنر اتحاد رنگدانه