زیر گروه مصرف استاندارد نوع گرید گرید فرمولاسیون
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 22 معدنی
روغن توربین 51515Part 1 - 32 معدنی
روغن کمپرسور 51506VDL - 46 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 68 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 22 معدنی
روغن انتقال حرارت - - 32 معدنی
روغن Flushing - - 32 معدنی
روغن ترانسفورماتور 57370Part 1 - - معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 32 معدنی
روغن توربین 51515Part 1 - 46 معدنی
روغن توربین 51515Part 1 - 46 معدنی
روغن کمپرسور 51506VDL - 68 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 100 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 32 معدنی
روغن انتقال حرارت - - 32 سنتزی
روغن Flushing - - 46 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 46 معدنی
روغن توربین 51515Part 1 - 68 معدنی
روغن کمپرسور 51506VDL - 100 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 150 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 46 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 220 معدنی
روغن توربین 51515Part 1 - 100 معدنی
روغن کمپرسور 51506VDL - 150 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 220 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 68 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 320 معدنی
روغن توربین 51515Part 2 - 32 سنتزی
روغن کمپرسور 51506VDL (PAO) - 46 سنتزی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 320 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 100 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 460 معدنی
روغن توربین 51515Part 2 - 46 سنتزی
روغن کمپرسور 51506VDL (PAO) - 68 سنتزی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 460 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 150 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 22 معدنی
روغن توربین 51515Part 2 - 68 سنتزی
روغن کمپرسور 51506VDL (PAO) - 100 سنتزی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 680 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 220 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 32 معدنی
روغن کمپرسور 51506VDL (PAO) - 150 سنتزی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) - 1000 معدنی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 320 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 46 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAG) - 150 سنتزی
روغن گردشی 51524Part 1(HL) - 460 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 68 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) Flender - 100 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 100 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) Flender - 150 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 150 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) Flender - 220 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 220 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) Flender - 320 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 320 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) Flender - 460 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP) - 460 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP) Flender - 680 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 3(HVLP) - 22 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAO) - 150 سنتزی
روغن هیدرولیک 51524Part 3(HVLP) - 32 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAO) - 220 سنتزی
روغن هیدرولیک 51524Part 3(HVLP) - 46 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAO) - 320 سنتزی
روغن هیدرولیک 51524Part 3(HVLP) - 68 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAO) - 460 سنتزی
روغن هیدرولیک 51524Part 3(HVLP) - 100 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAO) - 680 سنتزی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP)ZF - 32 معدنی
روغن دنده صنعتی 51517Part 3(CLP)(PAO) - 1000 سنتزی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP)ZF - 46 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP)ZF - 68 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP)ZF - 100 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 2(HLP)ZF - 150 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 68 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 100 معدنی
روغن هیدرولیک 51524Part 1(HL) - 150 معدنی