زیر گروه مصرف استاندارد نوع گرید گرید فرمولاسیون
روغن موتور بنزینی API-SA مونوگرید 10W معدنی
روغن موتور دیزلی API-CC مونوگرید 40 معدنی
روغن موتور دنده خودرو API-GL-1 مونو گرید 90 معدنی
روغن موتور دنده خودرو دستی API-GL-4 مالتی گرید 75w80 معدنی
روغن دنده خودرو اتوماتیک API-GM DEXRON IID - II نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SB مونوگرید 10W معدنی
روغن موتور دیزلی API-CC مونوگرید 50 معدنی
روغن موتور دنده خودرو API-GL-1 مونو گرید 140 معدنی
روغن موتور دنده خودرو دستی API-GL-4 مالتی گرید 85w90 معدنی
روغن دنده خودرو اتوماتیک API-GM Dexron III - III نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SC مونوگرید 30 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CD مونوگرید 40 معدنی
روغن دنده خودرو دستی API-GL-4 مالتی گرید 85w140 معدنی
روغن دنده خودرو اتوماتیک API-GM Dexron IIE /IIIH - IIE /IIIH تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SC مونوگرید 40 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CD مونوگرید 50 معدنی
روغن دنده خودرو دستی API-GL-5 مالتی گرید 75w80 معدنی
روغن موتور بنزینی API-SC مونوگرید 50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CD مالتی گرید 25w50 معدنی
روغن دنده خودرو دستی API-GL-5 مالتی گرید 85w90 معدنی
روغن موتور بنزینی API-SC مونوگرید 60 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CF-4 مالتی گرید 25w50 معدنی
روغن دنده خودرو دستی API-GL-5 مالتی گرید 85w140 معدنی
روغن موتور بنزینی API-SC مالتی گرید 20W50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CF-4 مالتی گرید 15w40 معدنی
روغن موتور بنزینی API-SE مونوگرید 40 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CH-4 مالتی گرید 20w50 معدنی
روغن موتور بنزینی API-SE مونوگرید 50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CH-4 مالتی گرید 15w40 نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SE مالتی گرید 20W50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CI-4 مالتی گرید 15w40 نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SF مونوگرید 40 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CI-4 مالتی گرید 10w40 نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SF مالتی گرید 20W50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CJ-4 مالتی گرید 15w40 نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SG مالتی گرید 20W50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CJ-4 مالتی گرید 10w40 نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SJ مالتی گرید 20W50 معدنی
روغن موتور دیزلی API-CK-4 مالتی گرید 15w40 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SJ مالتی گرید 10W40 نیمه سنتزی
روغن موتور دیزلی API-FA-4 مالتی گرید Xw30 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SL مالتی گرید 20W50 معدنی
روغن موتور بنزینی API-SL مالتی گرید 10W40 نیمه سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SM مالتی گرید 10W40 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SM مالتی گرید 5W50 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SN مالتی گرید 5W30 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SN مالتی گرید 5W40 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SN مالتی گرید 0W20 تمام سنتزی
روغن موتور بنزینی API-SN PLUS مالتی گرید 5W20 تمام سنتزی