زیر گروه مصرف استاندارد نوع گرید گرید فرمولاسیون
روغن پایه API Group I - SN500 معدنی
روغن پایه API Group I - SN150 معدنی
روغن پایه API Group I - SN180 معدنی
روغن پایه API Group I - Bright stock معدنی
روغن پایه API Group II - N150 معدنی
روغن پایه API Group II - N500 معدنی
روغن پایه API Group III - 4 معدنی
روغن پایه API Group III - 6 معدنی
روغن پایه API Group III - 8 معدنی
روغن پایه API Group IV - PAO-4 سنتزی
روغن پایه API Group IV - PAO-6 سنتزی
روغن پایه API Group IV - PAO-8 سنتزی
روغن پایه API Group V - NH20 سنتزی
روغن پایه API Group V - NH140 سنتزی
روغن پایه API Group V - BS120 سنتزی