عنوان گرید گروه شیمیایی عرضه کننده قیمت بازار دیتاشیت
دي اکسيد تيتـان (Kronos 2190) پیگمنت کیان رزین
دي اکسيد تيتـان (SR 236) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز آلبالــويي(Irgalite Bordeaux CM) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (Permanent Rubine L6B05) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (Permanent Rubine L6B06) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (Permanent FGR) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (Novoperm Red 170) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (Permanent Rubine F6B) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (Hansa Scarlet RNC) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (TP 3125) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت قرمـــز (اخــرا) (Bayferrox M130) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت نارنجي (Permanent Orange G) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت نارنجي (آلی)(Thiosol BL 7957 Z) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت زرد پرتقالي(Sicomin Gelb L 1922) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت زرد پرتقالي(Middle Chrome 138) پیگمنت کیان رزین
(Chrom Yellow- Y1300) پیگمنت کیان رزین
(Yellow10G 7861X) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت زرد ليمويي (معدني)(Heucotron Gelb 1064) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت زرد ليمويي( آلي ) (Hansa Yellow 10G) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت زرد ( گل ماشی) (Sigma 192) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت ســــبز زيتوني (Paliotol Yellow L0830) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت ســــبز (آلي) (Hostaperm Green GNX) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت ســــبز (آلي) (Meghafast Green GN 787) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت آبــــي (معدني)(Manox Blue 510 D) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت آبــــي (Heliogen Blue L 7080) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت آبــــي (Hostaperm Blue BG-ID) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت آبــــي (Heliogen Blue L 6700) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت آبــــي (Hostaperm BLUE A4R) پیگمنت کیان رزین
پيگمـنت بنفــش (Hostaperm Violet RLsp) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت قهوه اي(Hostaperm Brown HFR01) پیگمنت کیان رزین
پيگمنـت مشکي (Printex V) پیگمنت کیان رزین
چيپس نيتروسلولز ســبز فسفري (Luminous Green NC) پیگمنت کیان رزین
چيپس نيتروسلولز زرد تخم مرغي و آبی (Blue &Yellow NC) پیگمنت کیان رزین
پیگمنت فلزی پیگمنت کیان رزین
پیگمنت آلی پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
پیگمن معدنی پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
Zinc Phosphate PZ20 پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
NWKE 110(1.1micron) پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
NWKE 101 (0.4micron) پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
پیگمنت کربن بلک (دوده) پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
پیگمنت صدفی پیگمنت کیمیا اکسیر آریسا
دوده صنعتی پیگمنت رنگ چی شیمی
دی اکسید تیتانیوم پیگمنت رنگ چی شیمی
پیگمنت آلی پیگمنت رنگ چی شیمی
پیگمنت معدنی پیگمنت رنگ چی شیمی
Benzidine Yellow 8022 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Permanent Yellow 8023 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Permanent Yellow 8028 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Fast Scarlet 8035 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Fast Scarlet 8036 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Red Lake 8031 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Lithol Rubine 8037 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Quindo Red 8032 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Permanent Red 8030 پیگمنت توسعه پردیس سبز
DPP Red 8034 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Fast Orange 8040 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Permanent Orange 8041 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Red 110 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Red 130 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Red 190 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Yellow 313 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Yellow 920 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Brown 686 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Black 330 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Iron Oxide Green 5605 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Optical Brightener OB-1 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Optical Brightener FP-127 پیگمنت توسعه پردیس سبز
MIDDLE CHROME M-11 ANUCHROME Y-34 پیگمنت توسعه پردیس سبز
LEMON CHROME L-21 ANUCHROME Y-34 پیگمنت توسعه پردیس سبز
SCARLET CHROME S-41 ANUCHROME R-104 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Blue 15:3 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Green 7 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Blue 9100-P پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Blue 9085-P پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Blue 9144 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Blue 9250 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Green 9061 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Violet BLP-9045 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Navfast Blue 9058 پیگمنت توسعه پردیس سبز
Chrome Yellow Medium (TM 110) پیگمنت تک فام
Chrome Yellow Light (TL 210) پیگمنت تک فام
Molybdate Orange (TOR 10) پیگمنت تک فام
Chromium Oxide Green (TG) پیگمنت تک فام
Pigment Yellow 12 (TY 12) پیگمنت تک فام
Diarylide Yellow 13 (TY 13) پیگمنت تک فام
Brilliant Yellow 13 (TY 191) پیگمنت تک فام
Toluidine Red 3 (TR 1400) پیگمنت تک فام
Lake Red C, 53:1 (TR 1530) پیگمنت تک فام
Pigment Red 48:1 (TR 1100) پیگمنت تک فام
Pigment Red 48:2 (TR 1110) پیگمنت تک فام
Pigment Red 48:4 (TR 1120) پیگمنت تک فام
Pigment Red 57:1 (TR 1510) پیگمنت تک فام
Zinc Chromate (ZC) پیگمنت تک فام
Zinc Phosphate (ZP) پیگمنت تک فام
Fast Yellow 10G-PY 3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Yellow G-PY 1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Yellow RN-PY 65 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Brilliant Yellow 5GX-PY 74 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Brilliant Yellow RX-PY 75 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Benzidine Yellow G P-PY 12 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Benzidine Yellow 2ART-PY 12 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Benzidine Yellow 2ART-PY 13 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Yellow 2GS-PY 14 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Yellow GG-PY 17 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Yellow HR-PY 83 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Orange G-PO 13 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Orange RN-PO 5 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Orange RL-PO 34 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Brilliant Fast Scarlet G-PR 22 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Carmine 6B-PR 57:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red 2B-PR 48:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red BBC-PR 48:2 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red BBS-PR 48:3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red BBM-PR 48:4 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Carmine 6BN P-PR 57:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red 2R-PR 21 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Brilliant Rhodamine VR-PR 23 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Lake Red C-PR 53:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Toluidine Fast Red-PR 3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Lithol Rubine BK-PR 57:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Lithol Bordeaux 2R-PR 63:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Red F4R-PR 8 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red FGR-PR 112 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Quindo Red-PR 122 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Carmine FBB-PR 1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Red F5RK-PR 170 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Red F2R-PR 2 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Basic Rhodamine BG Lake-PV 1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Violet Lake-PV 3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Fast Bronze Violet 2B-PV 3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Quindo Violet-PV 19 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Permanent Violet RL-PV 23 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Phthalocyanine Blue BGS-PB 15:3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Phthalocyanine Blue BGR-PB 15:3 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Phthalocyanine Blue B-PB 15 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Phthalocyanine Blue BS-PB 15:1 پیگمنت اتحاد رنگدانه
Phthalocyanine Green G-PG 7 پیگمنت اتحاد رنگدانه
خمیر پیگمنت آلومینیوم Leafing پیگمنت ایمن سبز
خمیر پیگمنت آلومینیوم Non-Leafing پیگمنت ایمن سبز
آبی سبز – Blue2G-G پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
آبی قرمز – Blue 2G-R پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
سبز7 – GNX پیگمنت پارس پلیمر خاوران
قرمز – Red57 پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
زرد لیمویی – Lemon chrome1060 پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
زرد پرتغالی – Middle chrome1070 پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
نارنجی آبی – Scarlet chrome225 پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
نارنجی زرد – Scarlet chrome475 پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
زینک فسفات پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
زینک کرومات پیگمنت پاژبهفر ایرانیان
تیتانیوم دی اکساید (Kronos 2190) پیگمنت بازرگانی سرو سبز آپادانا
اپتیکال برایتنر OB1 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
دوده پرینتکس V دگوسا پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
دوده چین2410G پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت زرد سورناکم 1201G پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت سبز سورناکم 2000G پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت سبز سورناکم2002PL پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت آبی سورناکم 1003G پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت آبی پراساد 1004 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتانیوم دی اکسید پیگمنت گروه صنعتی مکرر
پیگمنت سبز پراساد هند 1001 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
PIGMOK پیگمنت گروه صنعتی مکرر
پیگمنت قرمز سورناکم 3158 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
Red 1222 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
پیگمنت قرمز سورناکم 3124 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
Blue 1535 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
Orange 9130 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Brown 25 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Red 1220 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
RED F5RK پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Red 2542 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
RED LC پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Yellow HR70 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
GREEN GNX پیگمنت گروه صنعتی مکرر
VIOLET 723R پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Yellow 969 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Yellow 934 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Yellow 1922 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
Blue 2902 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
زینک کرومات پیگمنت گروه صنعتی مکرر
زینک فسفات پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 201 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 601 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 701 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 801 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 214 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM R 272 پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 4NL پیگمنت گروه صنعتی مکرر
APM 4L پیگمنت گروه صنعتی مکرر
تیتان کرونوس 2190 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان کرونوس 2220 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان ایشی هارا R980 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان دوپونت R105 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان دوپونت R900 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان چین SR236 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان لومون R996 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان چین R5566 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان سورناکم KS220 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان چین R760 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
تیتان آناتاس کازمو کره KA100 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد) پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
اکسید آهن (گل ماش) 313 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
اکسید آهن (اخرا) 130 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
اکسید آهن (اخرا) 190 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
اکسید آهن قهوه ای UZ686 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پودر مسی 2018 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پودر نقره ای 1940 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پودر طلایی 2033 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پودر مسی 2033 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پودر طلایی 2018 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان
پودر کاهی 2033 پیگمنت بازرگانی کوثر شیمی پارسیان